Testimonials

Admin

Photoghapher and quản lý Tấn Kần Studio

– Nguyễn Tấn Kần

Quản lý

Makeup và Quản lý Studio

– Lê Kiều Oanh

Photographer

Photographer

– Phạm Khánh Huy

Photographer

Photographer

– Lê Trung Nhật

Photographer

Photographer

– Trần Ngọc Quý

Film

Film

– Nguyễn Trần Khánh

Photographer

Photographer

– Tí Tây

Admin

Photoghapher and quản lý Tấn Kần Studio

– Nguyễn Tấn Kần

Quản lý

Makeup và Quản lý Studio

– Lê Kiều Oanh